Statut

STATUTUL A.T.O.R. Bucecea

CAP. I

CONSTITUIRE

Art. 1 Asociația „Tineretul Ortodox Român” – Filiala Bucecea este constituită în baza O.G. nr. 26/2000 modificată şi completată, fiind apolitică, nonprofit, neguvernamentală, cu caracter independent, funcţionând în scopul promovării sustenabile a dezvoltării comunităţilor cu orientare pe progres social, al mediului, cultural şi economic.

Art. 2  (1) Asociaţia „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi a Statutului Filialei, cu respectarea Statutului Asociației „Tineretul Ortodox Român” - Iași.

(2) Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea, denumită în continuare Filiala sau A.T.O.R. – filiala Bucecea, este constituită prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Prin Asociaţie, în condiţiile prezentului statut, se înţelege Asociația „Tineretul Ortodox Român” – Iași.

Art. 3 Filiala este persoană juridică română. Ea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română privind asociațiile şi fundațiile şi prezentul Statut.

CAP. II

DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ

Art. 4 Denumirea Filialei este ASOCIAŢIA „TINERETUL ORTODOX ROMÂN” – Filiala Bucecea (A.T.O.R. – Filiala Bucecea). Denumirea prescurtată a Filialei este: A.T.O.R. Bucecea.

4.1 (1) Filiala dispune de identitate vizuală proprie. Logo-ul A.T.O.R. – filiala Bucecea este compus din o Sfântă Cruce și un cerc incomplet, ambele formând litera „b” (Bucecea) de culoare verde. Pe orizontala Sfintei Cruci este scris „A.T.O.R.” de culoare alb, iar pe cercul incomplet este scris „BUCECEA” de culoare alb. La unirea Sfintei Cruci cu cercul incomplet se găsește steagul României (Tricolorul), iar în interiorul cercului incomplet este așezată icoana Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

(2) Filiala are ca patroni spirituali pe Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla şi pe Sf. Cuvioasă Parascheva, conform Statutului Asociației, art. 3 (filialele Asociației „Tineretul Ortodox Român” – Iași pot alege pe lângă Cuv. Parascheva un alt ocrotitor al filialei).

Art. 5 (1) Sediul Filialei este în Strada Calea Națională, nr. 62, orașul Bucecea, județul Botoșani, în incinta Centrului Cultural Bucecea.

(2) Sediul va putea fi schimbat în altă locație prin hotărârea Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legii privind înscrierea modificărilor în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor.

Art. 6 (1) Filiala este o structură teritorială a Asociației „Tineretul Ortodox Român” – Iași, asociație creștin-ortodoxă, și se află potrivit administrației bisericești sub jurisdicția Arhiepiscopiei Iașilor, Protopopiatul Dorohoi.

(2) Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea poate realiza asocieri şi colaborări cu organizații, organisme şi instituții similare în conformitate cu legile române în vigoare şi cu acordurile internaționale la care România a aderat sau este parte.

(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, cu un număr minim de 3 membri, cu organe de conducere proprii şi patrimoniu distinct de cel al Asociației.

(4) Filiala este constituită prin hotărârea autentificată a Adunării Generale în condițiile stabilite de O.G. nr 26/2000 modificată şi completată.

(5) Filiala are obligația de a prezenta Arhiepiscopului/Episcopului locului şi Asociației „Tineretul Ortodox Român” – Iași un raport de activitate în fiecare an.

(6) Desființarea filialelor Asociației „Tineretul Ortodox Român” – Iași poate fi făcută după cum urmează:

-de către Arhiepiscopul Iașilor;

-de către ierarhul locului;

-de către Adunarea Generală a Asociației „Tineretul Ortodox Român” – Iași, cu acordul Ierarhului locului şi cu înștiințarea Arhiepiscopului Iașilor;

-de către Adunarea Generală a Asociației „Tineretul Ortodox Român”  – filiala Bucecea, cu acordul Ierarhului locului și cu înștiințarea Arhiepiscopului Iașilor.

Art. 7 (1) Asociația „Tineretul Ortodox Român”– filiala Bucecea  va funcţiona pe o durată nedeterminată, începând cu data înregistrării ca persoană juridică în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor, conform încheierii judecătoreşti.

(2) Modificarea duratei de funcţionare se va face cu respectarea prevederilor legii.

CAP. III

SCOPUL, VALORILE ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE

Art. 8  ASOCIAŢIA „TINERETUL ORTODOX ROMÂN” – Filiala Bucecea activează cu scopul promovării sustenabile a dezvoltării comunităţilor cu orientare pe progres social, al mediului, cultural şi economic. Scopul detaliat este:

 1. promovarea valorilor spiritualității creştin-ortodoxe şi a culturii româneşti în contextul local şi în dialogul cu tradiţiile, spiritualitatea şi cultura europeană;
 2. promovarea educaţiei prin derularea proiectelor propuse de UE, Banca Mondială sau Guvernul României;
 3. crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor;
 4. ajutorarea tinerilor aflaţi în dificultate;
 5. cultivarea tradiţiilor şi a valorilor morale şi religioase tradiţionale;
 6. încurajarea voluntariatului;
 7. promovarea reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive.

Art. 9 Valorile care ghidează activitatea membrilor ASOCIAŢIA „TINERETUL ORTODOX ROMÂN” – filiala Bucecea sunt: implicare activă, încredere, egalitate, angajament, responsabilitate, profesionalism, transparenţă, perseverenţă, inovaţie, parteneriat și voluntariat.

Art. 10  Domenii de activitate:

 1. Artă;
 2. Tradiţie;
 3. Cultură;
 4. Educaţie și Sport;
 5. Dezvoltare economică, socială și organizațională;
 6. Turism și Recreere;
 7. Servicii sociale;
 8. Pro Vita;
 9. Filantropie și Voluntariat.

Art. 11 Obiective:

11.1 Artă:

 1. organizarea de workshop-uri prin care arta să transgreseze barierele, cu scopul de a exprima valorile, idealurile, permiţând exprimarea fără constrângeri;
 2. dezvoltarea unui limbaj simbolic care să ofere accesul la sentimente;
 3. într-ajutorarea persoanelor care au dificulatăţi în a verbaliza problemele, deoarece, prin relaţionarea cu ceilalți, se pot observa în timp util eventualele probleme de personalitate şi integrare socială;
 4. formarea simţului estetic, a atitudinii estetice și a culturii estetice;
 5. dezvoltarea capacităţilor perceptive, a imaginaţiei creatoare şi reproductive, a reprezentărilor;
 6. dezvoltarea de proiecte artistice urbane și organizarea de expoziţii;
 7. facilitarea înţelegerii structurilor fundamentale în arta tradiţională şi valorificarea lor în context contemporan.

11.2 Tradiție:

 1. prezervarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei şi tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale şi urbane;
 2. încurajarea unei educaţii în vederea construirii, dezvoltării şi asumării identităţii naţionale, a valorilor tradiţionale româneşti, pe plan național şi internaţional;
 3. cunoaşterea şi preţuirea frumuseţii artei populare româneşti autentice;
 4. descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi a obiceiurilor naţionale şi comercializarea produselor de profil făcute în atelierele Filialei;
 5. inițierea tinerilor în meseriile tradiţionale prin tabere, festivaluri, şezători, ateliere de creaţie.

11.3 Cultură:

 1. promovarea dialogului între valorile ştiinţifice şi cele religioase, între cultură şi credinţă, a dialogului interconfesional etc ;
 2. dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar;
 3. formarea intelectuală prin dotarea cu mijloace TIC, carte, echipamente pentru ateliere, realizarea accesului la biblioteci virtuale, surse de informare, consultanţă, training online;
 4. sprijinirea îmbunătăţirii procesului predare-învăţare prin activităţi extracuriculare-vizite de documentare, excursii, expoziţii, formaţii teatrale;
 5. folosirea fondurilor UE pentru tineret;
 6. programe de cercetare, restaurare şi conservare a obiectelor, obiectivelor şi zonelor aflate în patrimoniul istoric, cultural, spiritual şi etnografic;
 7. valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual prin programe şi servicii de turism cultural;
 8. programe de cercetare şi educaţie inter-culturală;
 9. promovarea dialogului intercultural şi inter-etnic;
 10. promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europeană, editarea şi tipărirea de lucrări, realizarea de emisiuni radio şi TV;
 11. recuperarea memoriei noastre culturale prin seminarii şi mese rotunde, conferinţe și dezbateri publice.

11.4 Educație și Sport:

 1. facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;
 2. crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv, favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor;
 3. gasirea de soluţii pentru îmbunătăţirea suplimentară a educaţiei tinerilor prin organizarea de cursuri de pregătire şi specializare, de valorificare a resurselor individuale sau de grup, de reconversie profesională pentru categorii aferente;
 4. identificarea problemelor cu care se confruntă diferitele categorii de vârstă, prin studii în plan comunitar, economic, social, al accesului la informaţie și al dreptului la educaţie;
 5. dezvoltarea sistemului de învăţământ prin crearea de programe de activitate extra-curiculara la nivel preşcolar, şcolar, liceal şi post-liceal;
 6. conceperea şi implementarea de programe de training adaptate necesitaţilor de dezvolare personală şi organizaţională;
 7. editarea şi tipărirea de materiale şi realizarea de emisiuni Radio şi TV cu caracter educaţional şi informativ;
 8. organizarea de tabere şi programe de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltare personală, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate;
 9. dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi a abilităţilor profesionale prin programe de voluntariat, programe de schimb de experienţă şi programe pentru creşterea mobilităţii în rândul tinerilor;
 10. dezvoltarea de programe de îmbunătăţire a trecerii de la şcoală la viaţa activă;
 11. organizarea de cursuri pentru alfabetizarea şi obţinerea unor cunoştinţe generale minime pentru copiii aflaţi în dificultate;
 12. crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament;
 13. campanii de informare şi educaţie estetică, civică, sexuală, morală, Pro Vita, medicală, fizică, ecologică, religioasă, artistică în şcoli, licee şi universităţi;
 14. crearea de centre pentru prevenirea abandonului şcolar, continuarea studiilor şi reinserţia socială pentru mamele eleve;
 15. crearea de centre pentru prevenirea abandonului şcolar, continuarea studiilor - în spitale - pentru copiii bolnavi de cancer etc.

11.5 Dezvoltare economică, socială și organizațională:

 1. ajutorarea activităţii misionare (a preoţilor din parohiile sufragane Arhiepiscopiei Iaşilor, cu precădere a celor din mediul rural) prin conceperea unor programe care să stimuleze cooperarea tuturor factorilor care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii de interes comunitar pentru sporirea contribuţiei în viaţa comunităţii a membrilor ei, pentru crearea unui climat de solidaritate umană şi îndemn la filantropie;
 2. consultanţă şi training pentru schimbarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale, dezvoltarea resurselor umane, recrutarea de personal şi pregătirea voluntarilor, management de proiect şi fundraising;
 3. dezvoltarea de sisteme de management integrat şi schimb de bune practici organizaţionale;
 4. informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de finanţare europene şi aquis-ul comunitar.

11.6 Turism și Recreere:

 1. programe de promovare a turismului ecologic, etnografic, cultural și religios;
 2. realizarea unui turism eficient, sigur şi cu impact scăzut asupra mediului prin înfiinţarea de puncte de prim ajutor, înfiinţarea şi consolidarea serviciilor de informare turistică şi programe de ecologizare;
 3. organizarea de drumeții, excursii, tabere și pelerinaje;
 4. organizarea de tabere de turism ecologic, rural, sportiv, ecumenic.

11.7 Servicii sociale:

 1. ajutorarea săracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor, persoanelor în vârstă, a refugiaţilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunăstării sociale şi care se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării sau mai multor grupuri de persoane fizice sau juridice;
 2. protecţie, găzduire, îngrijire, consiliere, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obţinerea de resurse şi servicii, consilierea şi sprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici etc.;
 3. activitatea de prevenire şi rezolvarea directă a problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor afectate de schimbările care creează tensiuni sociale (şomaj, sărăcie, mobilitatea geografică şi tensiuni în relaţiile familiale);
 4. derularea de programe de asistenţă socială adresate copiilor abandonaţi şi tinerelor mame singure în sistem de plasament familial sau mixt.;
 5. recuperarea şi reintegrarea copiilor străzii sau copiilor abandonaţi în spitale;
 6. oferirea de mese calde și organizarea de tabere anuale gratuite;
 7. sprijinul pentru integrarea în viaţa comunităţii a tinerilor peste 18 ani nevoiţi să părăsească orfelinatele.

11.8 Pro Vita:

 1. salvarea, protejarea și cultivarea vieții încă din primele secunde ale conceperii pruncului;
 2. salvarea copiilor în pericol de a fi avortați și a mamelor care se confruntă cu problema avortului;
 3. sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate;
 4. crearea unui mediu creștin-ortodox adecvat pentru dezvoltarea armonioasă a copilului încă din pântecele mamei;
 5. afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la concepere și lupta împotriva avortului, în conformitate cu învăţătura de credinţă creştin-ortodoxă;
 6. protejarea și promovarea familiei naturale şi a vocaţiei parentale;
 7. afirmarea și apărarea demnității persoanei umane, în orice împrejurare și prin orice mijloace legale;
 8. afirmarea și apărarea principiilor, ideilor, moralei şi tradiţiilor creştin-ortodoxe prin orice mijloace legale;
 9. slavarea, protejarea și cultivarea familiei tradiționale românești având la bază căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

11.9  Filantropie și Voluntariat:

 1. promovarea Legii Voluntariatului, nr. 78/2014, care reglementează activitatea de voluntariat în România. Conform art. 10, alin. 2, Legea Voluntariatului nr. 78/2014, „activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite”;
 2. promovarea filantropiei și voluntariatului;
 3. inițierea și susținerea de programe și proiecte filantropice pentru dezvoltarea comunităților teritoriale;
 4. dezvoltarea de rețele de tineri voluntari și de programe de instruire destinate acestora;
 5. încheierea de parteneriate cu instituții și organizații care au ca obiective filatropia și voluntariatul;
 6. recrutarea, formarea, orientarea și includerea voluntarilor în programele specifice fiecărui domeniu de activitate;
 7. creșterea numărului de voluntari în instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale din teritoriu;
 8. crearea și dezvoltarea unei strategii pentru voluntariat în comunitatea locală;
 9. creșterea vizibilității voluntariatului;
 10. implicarea (atragerea) sectorului privat în sprijinirea și încurajarea activităților centrate pe voluntariat;
 11. crearea de inițiative locale în sensul promovării voluntariatului;
 12. promovarea unui tip de comunitate responsabilă și solidară, în care toți cetățenii contribuie la prevenirea și rezolvarea problemelor acesteia, oferindu-și resursele personale: timpul, energia, cunoștințele, abilitățile, talentele sau experiența profesională.

Art. 12 (1) În realizarea obiectivelor propuse, Filiala va desfăşura următoarele activităţi:

 1. organizează conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri, schimb de opinii şi de experienţă, ateliere de lucru, consultări, tabere, excursii, seri culturale pe probleme specifice din domeniul interdisciplinar;
 2. organizează expoziţii specializate, spectacole, manifestări de artă şi obiceiuri tradiţionale;
 3. organizează şi susţine activităţi sociale, Pro Vita, culturale, educative, sportive;
 4. organizează evenimente interactive;
 5. organizează activităţi pentru descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale şi comercializarea produselor de profil făcute în atelierele Filialei şi în cadrul grupurilor de lucru;
 6. colaborează cu specialişti din domeniile vizate, reprezentanţi ai diferitelor organizaţii, organisme şi instituţii oficiale, publice şi private şi reprezentanţi ai societăţii civile;
 7. întreprinde campanii de informare publică, folosind mijloace mediatice specifice, pliante, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 8. organizează activităţi de protecţia mediului şi ecologie;
 9. promovează programe de dezvoltare socială şi economică a zonelor slab dezvoltate;
 10. promoveaza programe de dezvoltare transfrontalieră;
 11. asigură servicii de voluntariat în comunitate;
 12. derulează activităţi umanitare şi filantropice;
 13. derulează campanii de informare a tinerilor despre riscurile avortului;
 14. derulează campanii de informare a femeilor despre factorii de risc ai avortului;
 15. organizează de conferințe Pro Vita, tabere tematice Pro Vita, ateliere hand-made Pro Vita și participări la evenimente Pro Vita naționale și internaționale;
 16. editează şi publică material informativ, educativ şi didactic; cărţi, reviste şi albume, dvd-uri;
 17. atrage fonduri din surse interne şi externe, prin sponsorizare, granturi, donaţii şi participa la programe de finanţări naţionale, europene şi internaţionale în condiţiile legii;
 18. organizarea de conferințe Pro Familie, tabere tematice Pro Familie, ateliere hand-made Pro Familie și participări la evenimente Pro Familie naționale și internaționale;
 19. se ocupă de initierea şi încheierea unor parteneriate public-privat, cu alte asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale, cu administraţiile publice locale şi persoane fizice şi juridice care pot contribui la atingerea scopului Filialei;
 20. în mod accesoriu, desfăşoară activităţi economice în limitele legislaţiei române care sunt legate de scopul Asociaţiei şi sunt menite să contribuie la realizarea acestui scop. Forma juridică a activităţilor economice, locul de desfăşurare şi activităţile concrete vor fi decise ulterior de către Consiliul Director.

(2) Totodată, Filiala va putea desfăşura orice alte activităţi în conformitate cu scopul propus, iar activităţile se adresează tuturor persoanelor umane născute sau încă nenăscute, indiferent de rasă, religie, naționalitate, sex, stare socială sau materială sau dizabilitate şi sunt desfăşurate în spiritul creştin ortodox şi tradiţional românesc.

(3) Filiala nu se va substitui organismelor publice. Ea îşi va desfăşura activitatea independent, în colaborare cu acestea.

(4) În realizarea obiectivelor propuse, Asociaţia „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea va putea apela la serviciile unor specialişti.

(5) Toate domeniile de activitate şi obiectivele au aceeaşi importanţă.

(6) Activităţile Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea sunt organizate în 8 departamente:

 1. Cultural;
 2. Liturgic;
 3. Social;
 4. Sportiv;
 5. Drumeţii, Excursii, Tabere şi Pelerinaje;
 6. Resurse umane şi Formare;
 7. Relații Externe și Atragere de Fonduri;
 8. Media.
CAP. IV

MEMBRII FILIALEI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 13 (1) Pot deveni membri ai Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român” – Filiala Bucecea persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi material Filiala.

(2) Membrii sunt:

 1. membrii fondatori;
 2. membrii afiliaţi;
 3. membrii de onoare.

Art. 14 Calitatea de membru fondator se acordă prin hotărârea Adunării Generale a membrilor fondatori în momentul constituirii Filialei şi este dată de contribuţia la crearea patrimoniului Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român” – Filiala Bucecea.

Art. 15 Membrii fondatori, cetăţeni de naţionalitate română de religie creştin ortodoxă, indiferent de profesie şi care au o vârstă mai mare de 18 ani, vor lua parte direct, ori de câte ori vor fi convocaţi la Adunarea Generală, participând la acţiunile prevăzute în prezentul Statut.

Art. 16 Adunarea Generală a membrilor fondatori stabileşte lichidarea şi dizolvarea Filialei.

Art. 17 (1) Calitatea de membru afiliat se dobândeşte de acele persoane fizice sau juridice care sunt acceptate de către Consiliul Director - cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor săi - ulterior înfiinţării Filialei. Membrul afiliat trebuie să cunoască Statutul Filialei și al Asociației, să fie de acord cu scopul acestora, să înţeleagă că prin propria activitate contribuie la realizarea lui, să fie cetăţeni de naţionalitate română de religie creştin ortodoxă, indiferent de profesie, cu o vârstă mai mare de 14 ani.

(2) Calitatea de membru afiliat se dobândește de acele persoane fizice sau juridice care depun o cerere de înscriere la secretariatul Filialei.

(3) Calitatea de membru al Filialei este inalienabilă şi personală, neputând trece la succesori.

Art. 18 Organizaţiile, asociaţiile, fundaţiile sau orice persoană juridică având scopuri asemănătoare pot deveni membri afiliaţi ai Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea, la solicitarea lor expresă, prin înscris încheiat intre părţi şi cu aprobarea organelor de conducere proprii.

Art. 19 Membrii Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea sunt considerați activi, dacă participă la majoritate activităților Filialei. Toate absențele trebuie să fie motivate în scris sau verbal.

Art. 20 Calitatea de mebru de onoare este conferită de Adunarea Generală - prin întrunirea a 2/3 din numărul total al membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director, persoanelor de naţionalitate română sau străină cu merite deosebite la consolidarea prestigiului Filialei sau care reprezintă un domeniu de referinţă pentru viaţa culturală, ştiinţifică sau universitară din România sau din străinătate.

Art. 21 Drepturile membrilor:

 1. să participe la acţiunile organizate de Filială;
 2. să facă propuneri Adunării Generale sau Consiliului Director al acesteia;
 3. să fie desemnaţi membri de onoare ai Filialei;
 4. să beneficieze de facilităţile oferite de Filială (contracte de voluntariat, fișe de post (Consiliu Director), fișe de protecție ale voluntarilor, adeverințe de voluntariat etc.);
 5. să beneficieze, după merit, de certificat de voluntariat;
 6. să ceară Filialei ca aceasta să stea în justiţie, cu acordul Asociației, alături de membrii săi, pentru a le apăra interesele economice, iar pe bază de mandat să se constituie parte civilă în interesul lor. La cerere, Filiala să soluţioneze cu competenţă şi bună credinţă, în cazul unor litigii pentru care legea permite părţilor să aleagă calea contenciosului administrativ;
 7. să beneficieze de perfecţionarea pregătirii profesionale prin cursuri organizate de Filială sau de alte organisme judeţene din ţară sau din străinătate în parteneriat cu Filiala;
 8. să primească sprijin din partea Filialei în toate domeniile de activitate ale acesteia prevăzute în Statut;
 9. să renunţe la calitatea de membru al Filialei.

Art. 22 (1) Obligaţiile membrilor:

 1. să respecte prevederile prezentului Statut, Actul de Constituire a Filialei, Regulamentul de ordine interioară al Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea, Statutul Asociației „Tineretul Ortodox Român” – Iași şi a celorlalte acte normative emise de Filială și Asociație;
 2. să respecte Statutul şi regulamentele proprii de funcţionare ale Filialei;
 3. să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza direct sau indirect scopurile sau interesele Filialei;
 4. să participe şi să contribuie la realizarea misiunii, scopului şi obiectivelor Filialei;
 5. să vegheze la păstrarea în bune condiţii a patrimoniului Filialei;
 6. să nu folosească în interes propriu sau al altora dotarea Filialei sau calitatea de membru;
 7. să aibă o conduită civică şi socială potrivită cu principiile şi practica vieţii creştine;
 8. să-şi respecte angajamentele asumate în cadrul Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea;
 9. să participe consecvent la activităţile organizate de Filială potrivit reglementărilor specifice formulate în regulamentul de ordine interioară al Filialei;

(2) Membrii Filialei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Filiala singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.

(3) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

(4) Calitatea de membru al Filialei se va dovedi cu legitimaţie care se va viza anual.

CAP. V

PATRIMONIUL ŞI VENITURILE FILIALEI

Art. 23 Patrimoniul Filialei se va compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, alte drepturi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut şi cu actele normative în vigoare.

Art. 24 Patrimoniul iniţial al Filialei este de 1000 lei, depus în anul 2014, în cont bancar, constituit prin aport în numerar al membrilor fondatori, ca patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniile proprii ale fondatorilor.

Art. 25 Fondurile băneşti ale Filialei, necesare executării obiectivelor din statut şi a celor stabilite de Adunarea Generală a membrilor fondatori pot proveni din:

 1. venituri din contracte de sponsorizare încheiate cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate;
 2. venituri realizate în urma asocierii cu persoane fizice şi juridice pentru realizarea de profit în condiţiile legii;
 3. alte venituri din activitatea proprie (materiale de promovare, editarea unor publicaţii, închirieri, multiplicări etc.);
 4. venituri realizate din organizarea de spectacole, expoziţii, cursuri, simpozioane, activităţi cultural artistice;
 5. donaţii şi legate (respectiv donaţii ulterioare ale fondatorilor), de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în lei sau valută;
 6. venituri realizate conform legii din dobânzi, dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, plata pentru serviciile prestate, chirii, publicitate;
 7. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
 8. subvenţii de la bugetul statului, fonduri europene și alte fonduri naționale și internaționale în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 9. orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare sau prezentului statut.

Art. 26 Pentru a realiza obiectivele prevăzute în Statut şi pentru mărirea patrimoniului, Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea poate achiziţiona sau înstrăina bunuri, drepturi de autor, soft, know-how etc, asumându-şi toate obligaţiile şi beneficiind de drepturile aferente acestor tranzacţii.

Art. 27 (1) Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea poate înfiinţa societăţi comerciale.

(2) Dividendele obţinute din activitatea societăţilor comerciale înfiinţate se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale sau se folosesc pentru realizarea scopului Filialei.

Art. 28 Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea poate desfăşura şi alte activităţi comerciale directe care au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.

Art. 29 Folosirea mijloacelor materiale şi băneşti se face corespunzător hotărârii Adunării Generale sau, după caz, a Consiliului Director, cu respectarea normelor legale şi va avea în vedere realizarea scopului propus.

Art. 30 (1) Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui obiectiv, dacă acesta este în concordanţă cu obiectivele Asociaţiei și Filialei.

(2) Filiala poate refuza, prin decizia Consiliului Director orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine prevederilor prezentului Statut.

(3) Pentru donaţiile condiţionate sau cu destinaţie specificată în actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoştinţă şi va putea obţine informaţii privind modul cum este utilizată donaţia sa, Filiala punându-i la dispoziţie rapoarte în acest sens.

Art. 31 Pentru realizarea scopului propus, precum şi pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare, Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea poate dobândi în proprietate, cu chirie, în locaţie de gestiune sau în folosinţă, clădiri, terenuri, instalaţii specifice, echipamente IT, cantine, spaţii de cazare, unităţi pentru prestări servicii, precum şi alte dotări necesare profilului propriu de activitate.

CAP. VI

EXERCIŢIUL FINANCIAR

Art. 32 (1) Exerciţiul financiar al Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 decembrie al aceluiaşi an.

(2) Primul exerciţiu financiar va începe la data înregistrării persoanei juridice fără scop lucrativ şi se va încheia la 31 decembrie al aceluiaşi an.

Art. 33 (1) Patrimoniul Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea se va reflecta în registrele contabile ale acesteia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Disponibilităţile băneşti, în moneda naţionala sau străine, vor fi păstrate în conturi bancare.

Art. 34 Asociația „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea va ţine contabilitatea operaţiunilor şi va întocmi la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar următoarele documente:

 1. bilanţul şi contul de execuţie;
 2. raportul asupra activităţii Filialei pentru exerciţiul încheiat;
 3. programul de activitate al Filialei şi bugetul pe anul următor;
 4. alte documente prevăzute de legislaţia financiar-contabilă, în vigoare.

Art. 35 Controlul folosirii legale a fondurilor băneşti va fi efectuat de Cenzor, desemnat de Adunarea Generală a membrilor fondatori.

Art. 36 Adunarea Generală va decide prin vot descărcarea de gestiune precum şi aprobarea noului buget şi măsurile organizatorice considerate oportune în limita legii.

CAP. VII

ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 37 Organele de conducere ale Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3. Preşedintele şi vicepreşedinţii Filialei.

Art. 38 Adunarea Generală este constituită din membrii fondatori, membrii de onoare  şi membrii afiliaţi ai Filialei şi are următoarele atribuţii:

 1. alege președintele Filialei;
 2. alege și revocă membrii Consiliului Director;
 3. analizează activitatea Filialei;
 4. aprobă și modifică Statutul şi Actul Constitutiv;
 5. alege și revocă Cenzorul;
 6. aprobă programele şi planurile de activitate ale Filialei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
 7. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Filialei;
 8. hotărăşte dizolvarea/lichidarea Filialei;
 9. desemnează membrii de onoare ai Filialei;
 10. examinează şi aprobă la finele fiecărui an financiar bilanţul gestiunii;
 11. exprima votul necesar validării componenţei Comitetului Elector, precum şi al procedurii de vot în şedinţă separată de cea destinată alegerilor;
 12. îndeplinește şi alte atribuţii stabilite de lege, de Statutul Filialei și de Statutul Asociației.

Art. 39 Hotărârile şi deciziile Adunării Generale intră în vigoare la data adoptării lor şi comunicarea către membrii, cu excepţia situaţiilor în care Adunarea Generală stabileşte alt termen.

Art. 40 Adunarea Generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an.

Art. 41 Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie.

Art. 42 Adunările Generale ordinare sunt convocate de către Preşedintele Filialei cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată, iar cele extraordinare, cu cel puţin 10 zile înainte de data scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori.

Art. 43 (1) La Adunările Generale pot fi convocaţi cu drept de vot consultativ şi membrii de onoare ai Filialei.

(2) La adunări participă cu drept de vot membrii Consiliului Director şi membrii fondatori.

Art. 44 (1) Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu majoritate simplă din numărul celor prezenţi.

(2) Acestea sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 45 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Filialei iar în absenţa lui, de unul din vicepreşedinţi, desemnat de acesta.

Art. 46 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Statutului pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva şi s-a înserat aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la dată când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la dată când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 47 Membrul care, dintr-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art. 48 Adunarea Generală a membrilor fondatori stabileşte indemnizaţia membrilor Consiliului Director, dizolvă şi lichidează Filiala şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare.

Art. 49  Consiliul Director

(1) În perioada dintre două adunări generale, activitatea Filialei este condusă de Consiliul Director.

(2) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Filialei şi este format din cel puţin 3 membri aleşi de Adunarea Generală ordinară.

(3) Membrii Consiliului Director sunt aleşi din membrii activi ai filialei care au împlinit vârsta de 18 ani.

(4) Mandatul Consiliului este de 3 ani.

(5) Consiliul Director ales va lua binecuvântarea scrisă a ierarhului locului.

(6) Structura pe funcții a Consiliului Director al Filialei, precum și numărul membrilor acestuia se stabilesc prin Hotărârea Adunării Generale a Filialei, ținându-se seama de nevoile reale ale Filialei.

(7) Consiliul Director este compus din:

 1. Preşedinte;
 2. 2 Vicepreşedinţi;
 3. Secretar general;
 4. Coordonator al Departamentului Cultural;
 5. Coordonator al Departamentului Liturgic;
 6. Coordonator al Departamentului Social;
 7. Coordonator al Departamentului Sportiv;
 8. Coordonator al Departamentului Drumeţii, Excursii, Tabere şi Pelerinaje;
 9. Coordonator al Departamentului Resurse umane şi Formare;
 10. Coordonator al Departamentului Relații Externe și Atragere de Fonduri;
 11. Coordonator al Departamentului Media.

(8) Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. numeşte, dintre membrii activi ai Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea, pentru un mandat de 3 ani:
  • secretarul administrativ;
  • secretarul - relaţii publice;
  • contabilul;
  • trezorierul;
  • casierul;
 2. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget pe anul următor şi proiectul programelor Filialei;
 3. asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, supraveghează respectarea de către toţi membrii a Statutului Filialei;
 4. stabileşte Regulamentul de Ordine Interioară; orice modificare a regulamentului de ordine interioară poate fi făcută de Consiliul Director, după care regulamentul modificat va fi prezentat membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea;
 5. întocmeşte programul anual al activităţilor ce urmează a fi realizate (proiectele programelor şi planurilor de activitate ale Filialei);
 6. urmăreşte realizarea măsurilor stabilite prin program şi ia măsuri pentru optimizarea activităţilor;
 7. prezintă propuneri Adunării Generale pentru stimularea morală şi materială, după caz, pentru realizări şi contribuţii deosebite în activitatea desfăşurată şi în ridicarea prestigiului Filialei pe plan naţional şi internaţional;
 8. stabileşte organigrama şi politica de personal ale Filialei;
 9. negociază şi încheie contracte de muncă pentru personalul angajat şi colaboratori;
 10. alege şi revocă cenzorul;
 11. stabileşte cotizaţiile şi taxele Filialei;
 12. încheie acte juridice în numele şi pe seama Filialei;
 13. poate dispune schimbarea şi modificarea sediului Filialei;
 14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut;
 15. hotărăşte asupra excluderii membrilor din Filială;
 16. are obligaţia de a face cunoscut membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea, cu cel puţin 2 luni de zile înainte, data alegerilor, componenţa membrilor Comitetului Elector, precum şi responsabilul cu conceperea şi desfăşurarea alegerilor;
 17. acordă calitatea de membru activ, membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea potrivit criteriilor menţionate în Regulamentul de Ordine Interioară al A.T.O.R. – filiala Bucecea;
 18. acordă și aprobă calitatea de membru voluntar, membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea, potrivit criteriilor menţionate în Statutul A.T.O.R. – filiala Bucecea;
 19. aprobă emiterea contractelor de voluntariat, a fișelor posturilor, a fișelor de protecție a voluntarilor și a certificatelor de voluntariat;
 20. organizează şi conduce activităţile A.T.O.R. – filiala Bucecea pe perioada mandatului şi asigură puterea în excutiv a hotărârii Adunării Generale;
 21. răspunde la interpelări în faţa Adunării Generale în legătură cu activităţile desfăşurate de către Filială;
 22. în cazul nerespecării prevederilor Statutului Filialei sau a regulamentului de ordine interioară al Filialei şi precum şi a altor hotărâri ale Consiliului Director sau al Adunării Generale, Consiliul Director poate retrage temporar sau definitiv calitatea de membru din categoriile menţionate;
 23. Consiliul Director poate retrage temporar sau demite orice membru al Consiliului Director după cum urmează:

- vicepreşedinte, secretar general sau coordonator departament dacă nu respectă îndatoriile prevăzute în Statutul Filialei, al Asociației şi în Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi celelalte hotărâri ale Consiliului de Conducere sau al Adunării Generale ale A.T.O.R. – filiala Bucecea;

- preşedintele A.T.O.R. – filiala Bucecea poate fi suspendat temporar, suspendarea definitivă poate fi decisă de Adunarea Generală;

- situaţiile nereglementate de către prezentul Statut vor fi specificate în regulamentul de ordine interioară al A.T.O.R. – filiala Bucecea;

- Consiliul Director poate invita la întrunirile sale un delegat al Arhiepiscopului/Episcopului/Protopopului sub a cărui autoritate administrativă bisericească se află localitatea unde activează Filiala.

Art. 50 (1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe lună la sediul Filialei.

(2) Consiliul Director lucrează statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii absolute a membrilor.

(3) La fiecare şedinţă a Consiliului Director ca şi a Adunării Generale, se va întocmi un proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, sarcinile stabilite.

(4) Înlocuirea membrilor Consiliului Director se face în cazul retragerilor, decesului sau declarării incapacităţii unor membri ai Consiliului Director, urmând ca numirile să fie supuse confirmării Adunării Generale la prima întrunire.

Art. 51 Preşedintele

(1) Preşedintele Asociației „Tineretul Ortodox Român” filiala Bucecea exercită atribuţiile de reprezentare prevăzute în Statut, precum şi competenţele delegate de Adunarea Generală şi Consiliul Director.

(2) Angajarea Filialei faţă de celelalte persoane fizice şi juridice se poate face numai prin semnătura preşedintelui şi aprobarea Consiliului Director.

Art.52 Atribuţiile preşedintelui sunt:

 1. organizează şi conduce activitatea Asociației „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 2. întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Director Regulamentul de Organizare şi Funcţionare interioară şi asigură respectarea acestuia;
 3. convoacă Consiliul Director şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia, contribuind la întocmirea documentelor şi lucrărilor care urmează a fi prezentate;
 4. prezintă Consiliului Director propuneri referitoare la programele şi planurile de activitate, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării bazei materiale;
 5. aprobă premieri, indemnizaţii, prime și certificate de voluntariat stabilite în plenul Consiliului Director;
 6. avizează împreună cu secretarul general documentele interne (procesele verbale ale întâlnirilor Consiliului Director, rapoartele de activitate ale departamentelor, adeverinţele, contractele de voluntariat, fișele de post, fișele de protecție ale voluntarilor, rapoartele de activitate, certificatele de voluntariat), documentele oficiale (cererile de înscriere în Filială, cererile de sponsorizare, scrisorile de protocol etc.) şi alte articole oficiale (articole pentru presă, prezentări ale Filialei etc.);
 7. asigură constituirea fondului documentar şi banca de date privind activitatea Filialei;
 8. numeşte în funcţie, în condiţiile legii, personalul salariat al Filialei şi conduce activitatea acestuia, decide în legătură cu promovarea, recompensarea şi sancţionarea salariaţilor Filialei;
 9. semnează principalele documente şi lucrări elaborate de Filială, programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi alte lucrări curente;
 10. primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Filialei şi informează Consiliul Director asupra principalelor probleme;
 11. reprezintă Filiala în raporturile cu organismele interne şi internaţionale, cu autorităţile administraţiei publice, instituţiile, persoane fizice şi juridice române sau străine;
 12. asigură informarea publică privind activitatea Filialei;
 13. deleagă pentru exercitarea atribuţiilor sale, atunci când este în imposibilitate, pe unul dintre vicepreședinți.

Art.53 Vicepreşedinţii reprezintă alături de preşedinte Asociația „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea în raporturile cu organismele interne şi internaţionale, cu autorităţile administraţiei publice, instituţiile, persoane fizice şi juridice române sau străine. Asigură, în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către preşedinte sau atunci când sunt delegaţi de către acesta, atribuţiile de reprezentare prevăzute în Statut ale preşedintelui, precum şi competenţele delegate de Adunarea Generală şi Consiliul Director.

Art.54 Secretarul general, are următoarele atribuţii:

 1. conduce și coordonează activitatea Secretariatului General al A.T.O.R. - filiala Bucecea;
 2. avizează împreună cu preşedintele documentele interne (procesele verbale ale întâlnirilor Consiliului Director, rapoartele de activitate ale departamentelor, adeverinţele, contractele de voluntariat, fișele de post, fișele de protecție ale voluntarilor, rapoartele de activitate, certificatele de voluntariat), documentele oficiale (cererile de înscriere în Filială, cererile de sponsorizare, scrisorile de protocol etc.) şi alte articole oficiale (articole pentru presă, prezentări ale Filialei etc.);
 3. stabileşte împreună cu preşedintele ordinea de zi, şi face convocările Consiliului Director, comunicând din timp membrilor ordinea de zi stabilită;
 4. solicită coordonatorilor de departamente rapoartele de activitate la sfârşitul fiecărui trimestru, a fiecărui an, sau ori de câte ori este nevoie;
 5. are semnătură pe toate documentele Filialei şi ţine evidenţa tuturor documentelor de corespondenţă;
 6. este responsabil cu redactarea cererilor, a delegaţiilor și a tuturor documentelor interne ale Filialei.

Art.55 Secretarul administrativ are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitățile administrative;
 2. furnizează materiale necesare desfășurării activităților către departamentele Filialei pe baza solicitărilor;
 3. comandă și primește materiale pe baza solicitărilor interne și a stocurilor existente;
 4. caută noi furnizori de materiale;
 5. menține relațiile comerciale cu actualii furnizori;
 6. caută oferte de echipamente/produse/servicii conform solicitărilor interne;
 7. furnizează rapoarte privind consumurile, stocurile și împărțirea acestora pe departamente;
 8. se ocupă cu bunul mers al echipamentelor de logistică.

Art.56 Secretarul - relații publice are următoarele atribuţii:

 1. crează și promovează imaginea Filialei în rândul tinerilor, asociațiilor, filialelor și colaboratorilor săi;
 2. asigură interfața și transparența A.T.O.R. – filiala Bucecea cu toate straturile publice;
 3. menține o relaţie bună și transparentă cu presa, cu instituţiile, cu instituţiile publice interesate şi cu toate asociaţiile și filialele de profil;
 4. oferă în mod constat feedback atât la sponsori cât şi la ceilalţi parteneri.

Art.57 Coordonatorii de departamente

Atribuţii generale:

 1. stabilesc priorităţi în activitatea care se desfăşoară la departamentul de care răspunde şi coordonează direct toate acţiunile acestuia;
 2. elaborează împreună cu membrii activi ai departamentului programul de acţiuni al departamentului în consens cu hotărârile Consiliului Director, stabilind pentru fiecare acţiune un responsabil direct;
 3. elaborează în scris la sfârşitul fiecărui trimestru, la începutul fiecărui an sau de fiecare dată când secretarul solicită raportul de activitate al departamentului şi proiectele de viitor şi planificarea trimestrială a activităţilor;
 4. ține evidenţa cheltuielilor făcute şi a persoanelor responsabile direct cu aceste cheltuieli pentru toate acţiunile desfăşurate în cadrul departamentului său;
 5. poate decide în cazuri excepţionale sistarea temporară a unor activităţi şi interzicerea participării unor responsabili la anumite activităţi (hotărârile vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Director la prima întâlnire oficială).

Atribuţii specifice:

57.1 Coordonatorul  Departamentului Cultural

 1. organizează conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri, schimb de opinii şi de experienţă, ateliere de lucru, consultări, tabere, festivaluri, excursii, seri culturale pe probleme specifice din domeniul interdisciplinar;
 2. organizează expoziţii specializate, spectacole, manifestări de artă şi obiceiuri tradiţionale;
 3. organizează şi susţine activităţi culturale și educative;
 4. organizează evenimente interactive;
 5. organizează activităţi pentru descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale;
 6. editează şi publică material informativ, educativ şi didactic; cărţi, reviste şi albume, dvd-uri;
 7. dezvoltă proiecte artistice;
 8. organizează activităţi care să promoveze valorile culturii şi spiritualităţii românești, istoriei şi tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităților rurale şi urbane;
 9. organizează activităţi care să încurajeze o educaţie în vederea construirii, dezvoltării şi asumării identităţii naţionale, a valorilor tardiţionale româneşti, pe plan intern şi internaţional;
 10. organizează activităţi care să ducă la cunoaşterea şi preţuirea frumuseţii artei populare româneşti autentice;
 11. organizează activităţi extracuriculare-vizite de documentare, excursii, expoziţii, formaţii teatrale care să ducă la îmbunătăţirea procesului predare-învăţare;
 12. dezvoltă programe de cercetare, restaurare şi conservare a obiectelor, obiectivelor şi zonelor aflate în patrimoniul istoric, cultural, spiritual şi etnografic;
 13. organizează seminarii şi mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice cu scopul recuperării memoriei noastre culturale.

57.2 Coordonatorul Departamentului Liturgic

 1. organizează activităţi care să determine o mai bună cunoaştere a specificului liturgic ortodox;
 2. planifică programul liturgic al Asociației „Tineretul Ortodox Român” -filiala Bucecea;
 3. planifică slujbele, în colaborare cu Coordonatorul Departamentului Drumeții, Excursii, Tabere și Pelerinaje, la mănăstirile și bisericile care vor fi vizitate de membrii A.T.O.R. – filiala Bucecea;
 4. coordonează activităţile corului Filialei;
 5. organizează activităţi care să ducă la cunoaşterea şi preţuirea frumuseţii muzicii bizantine şi a celei tradiţionale româneşti.

57.3 Coordonatorul Departamentului Sportiv

 1. organizează activităţi ce crează un climat educaţional, sportiv, favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor;
 2. organizeză, în colaborare cu Coordonatorul Departamentului Drumeții, Excursii, Tabere și Pelerinaje, tabere sportive;
 3. organizează simultane de şah, campionat de fotbal, campionat de handbal, concurs de tenis de masă, întreceri sportive care să stimuleze puterea de concentrare, spiritul de echipă, şi să valorizeze potenţialul nativ al tinerilor;
 4. organizează activităţi de protecţia mediului şi ecologie.

57.4 Coordonatorul Departamentului Social

 1. organizează activităţi de într-ajutorarea a persoanelor care au dificultăţi în a verbaliza problemele, deoarece, prin relaţionarea cu ceilalţi, se pot observa în timp util eventualele probleme de personalitate şi integrare socială;
 2. organizează activităţi de iniţiere a copiilor din centre de plasament în meseriile tradiţionale prin tabere, festivaluri, şezători, ateliere de creaţie;
 3. identifică problemele cu care se confruntă diferitele categorii de vârstă, prin studii în plan comunitar, economic, social, al accesului la informaţie, al dreptului la educaţie;
 4. dezvoltă programe de îmbunătăţire a trecerii de la şcoală la viaţa activă;
 5. organizează cusuri pentru alfabetizarea şi obţinerea unor cunoştinţe generale minime pentru copiii aflaţi în dificultate;
 6. dezvoltă programe ce au ca scop crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament;
 7. crează programe şi centre pentru prevenirea abandonului şcolar, continuarea studiilor şi reinserţia socială pentru mamele eleve;
 8. crează programe pentru prevenirea abandonului şcolar, continuarea studiilor -în spitale- pentru copiii bolnavi de cancer etc.;
 9. organizează activităţi de ajutorare a săracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor, persoanelor în vârstă, a refugiaţilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunăstării sociale şi care se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării sau mai multor grupuri de persoane fizice sau juridice;
 10. organizează activităţi de ajutorare protecţie, găzduire, îngrijire, consiliere, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obţinerea de resurse şi servicii, consilierea şi sprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici etc.;
 11. dezvoltă programe de prevenire şi rezolvarea directă a problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor afectate de schimbările care creează tensiuni sociale (şomaj, sărăcie, mobilitatea geografică şi tensiuni în relaţiile familiale) ;
 12. promovează programe de dezvoltare socială şi economică a zonelor slab dezvoltate;
 13. derulează activităţi umanitare şi filantropice;
 14. dezvoltă programe și activități cu scopul de a salva, a proteja și a cultiva Viața încă din primele secunde ale conceperii pruncului;
 15. asigură sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate;
 16. protejează și promovează familia naturală şi vocaţia parentală;
 17. afirmă și apără demnitatea persoanei umane, în orice împrejurare și prin orice mijloace legale;
 18. dezvoltă programe și activități cu scopul de a salva, a proteja și a cultiva familia tradițională românească având la bază căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

57.5 Coordonatorul Departamentului Relaţii Externe și Atragere de Fonduri

 1. dezvoltă programe în care foloseşte fondurilor UE pentru tineret;
 2. promovează dialogului intercultural şi inter-etnic;
 3. organizează programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europeană pentru promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone;
 4. organizează programe de voluntariat, programe de schimb de experienţă şi programe pentru creşterea mobilităţii în rândul tinerilor pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi a abilităţilor profesionale;
 5. organizează campanii de informare şi educaţie estetică, civică, sexuală, morală, medicală, fizică, ecologică, religioasă, artistică în şcoli, licee şi universităţi;
 6. colaborează cu specialişti din domeniile vizate, reprezentanţi ai diferitelor organizaţii, organisme şi instituţii oficiale, publice şi private şi reprezentanţi ai societăţii civile;
 7. întreprinde campanii de informare publică, folosind mijloace mediatice specifice, pliante, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 8. promovează programe de dezvoltare transfrontalieră;
 9. asigură servicii de voluntariat în comunitate;
 10. se ocupă de inițierea şi încheierea unor parteneriate public-privat, cu alte asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale, cu administraţiile publice locale şi persoane fizice şi juridice care pot contribui la atingerea scopului Filialei;
 11. identifică programele de finanţare europene;
 12. identifică potențialii sponsori;
 13. identifică Fondurile UE pentru tineret;
 14. atrage fonduri din surse interne şi externe, prin sponsorizări, granturi, donaţii şi participă la programe de finanţare naţionale, europene şi internaţionale în condiţiile legii;
 15. pregătește oferte de colaborare cu fiecare susținător/ partener;
 16. realizează noi strategii de fundraising pentru finanțarea proiectelor;
 17. păstrează și dezvoltă metodele existente de fundraising;
 18. crează proiecte/evenimente dedicate strângerii de fonduri;
 19. planifică toate evenimentele specifice departamentului de Foundraising;
 20. organizează, în colaborare cu departamentul de Resurse Umane, training-uri de fundraising;
 21. realizează și actualizează baza de date cu sponsorii, finanțatorii, partenerii, și colaboratorii Filialei;
 22. realizează mapele de mulțumire și de evaluare, detaliind realizările și rezultatele proiectelor implementate cu ajutorul sponsorilor;
 23. menține relațiile cu partenerii și sponsorii proiectelor Asociației „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea.

57.6 Coordonatorul Departamentului Drumeţii, Excursii, Tabere şi Pelerinaje

 1. organizează drumeții, excursii, tabere și pelerinaje atât pe plan național cât și pe plan internațional;
 2. organizează programe şi servicii de turism pentru valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual;
 3. dezvoltă programe de cercetare şi educaţie inter-culturală;
 4. organizează programe de promovare a turismului ecologic, etnografic, cultural și religios;
 5. dezvoltă programe ce vizează un turism eficient, sigur şi cu impact scăzut asupra mediului prin înfiinţarea de puncte de prim ajutor, înfiinţarea şi consolidarea serviciilor de informare turistică şi programe de ecologizare.

57.7 Coordonatorul Departamentului Resurse Umane şi Formare

 1. asigură recrutarea, motivarea și formarea membrilor;
 2. păstrează evidenţa continuă şi evaluarea membrilor Filialei;
 3. dezvoltă programe pentru îmbunătăţirea suplimentară a educaţiei tinerilor prin organizarea de cursuri de pregătire şi specializare, de valorificare a resurselor individuale sau de grup, de reconversie profesională pentru categorii aferente;
 4. concepe şi implementează programe de training adaptate necesitaţilor de dezvolare personală şi organizaţională;
 5. organizează tabere, seminarii şi programe de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltare personală, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate;
 6. organizează training pentru schimbarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale, dezvoltarea resurselor umane, recrutarea de personal şi pregătirea voluntarilor;
 7. organizează training de management de proiect şi fundraising;
 8. dezvoltă sisteme de management integrat şi schimb de bune practici organizaţionale.

57.8 Coordonatorul Departamentului Media

 1. promovează Asociația „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea, vizând publicurile sale interne (tineri, coordonatori ai departamentelor și pe toți ceilalți membri din Adunarea Generală a Filialei) şi publicurile externe (potenţiali tineri, părinţi, comunitatea locală şi regională, naţională şi internaţională);
 2. promovează şi menţine imaginea pozitivă a Filialei în rândul publicurilor ţintă;
 3. realizează și întreține site-ul oficial al A.T.O.R. – filiala Bucecea: atorbucecea.ro;
 4. realizează și întreține e-mail-urile oficiale ale Filialei;
 5. realizează și întreține paginia oficială de facebook: facebook.com/ATORBucecea;
 6. actualizează conţinutul canalelor de comunicare ale Filialei (site-uri, conturi pe reţele sociale etc.);
 7. realizează materiale de identitate vizuală: logotipuri, sigle, insigne și alte simboluri, cărți de vizită, antet etc.
 8. realizează produse de comunicare, identitate vizuală și promovare cu ajutorul mijloacelor tipografice, fotografice sau multimedia: filmulețe de prezentare, spoturi publicitare, montaje video, animații, flyere, broșuri, afișe, mape, CD-uri, obiecte personalizate, stikere, pliante, bannere, roll-up-uri, invitații etc.
 9. redactează textele pentru materialele de prezentare și promovare;
 10. participă la conceperea și derularea evenimentelor ce au ca scop promovarea imaginii Filialei;
 11. asigură asistenţă tehnică şi logistică evenimentelor și întâlnirilor din cadrul Filialei;
 12. elaborează planuri de amenajare corespunzătoare a sălilor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale;
 13. relaționează cu mass-media locală, regională, națională și internațională;
 14. păstrează o strânsă legătură cu toate celelalte departamente pentru a oferi în mediul on-line, și nu numai, o transparență totală a Filialei;
 15. colaborează, în special, cu: secretarul general, secretarul administrativ și cu secretarul relații publice.
CAP. VIII

CONSULTANŢI

Art. 58 Asociația „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea va apela la specialişti, în vederea asigurării consultanței de specialitate pentru dezvoltarea strategiei, elaborarea şi executarea activităţilor ce vor fi derulate.

 Art. 59  Cenzorul

(1) Organul de control financiar intern al Filialei este Cenzorul, numit de către Consiliul Director. Mandatul are o durată de 2 ani.

(2) Cenzorul se bucura de independență în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

(3) Cenzorul va fi ales la sfârşitul fiecărui mandat, cu ocazia votării bugetului, el va prezenta un raport de descărcare de gestiune şi îşi va spune punctul de vedere cu privire la folosirea bugetului pe parcursul mandatului de către organele reprezentative ale Filialei.

(4) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi decad din mandatul lor:

 1. rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv ai membrilor Consiliului Director;
 2. persoane care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de Cenzori, un salariu sau o remuneraţie de la Filială.

(5) Consiliul Director are obligaţia să pună la dispoziţia Cenzorului orice documente sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării activităţii financiare a Filialei.

(6) Pentru activitatea depusă, cenzorul poate primi o indemnizaţie stabilită de către Consiliul Director. Cenzorul poate renunţa la funcţie cu un preaviz de 30 de zile.

(7) Cenzorul are următoarele atribuţii:

 1. verifică activitatea financiar-contabila a A.T.O.R. – filiala Bucecea și gestionarea patrimoniului acestuia;
 2. verifică concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi activităţile aprobate;
 3. prezintă rapoarte Consiliului Director: va fi prezentat un raport anual referitor la bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Filialei şi rapoarte periodice.

(8) Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate reprezenta A.T.O.R. – filiala Bucecea.

CAP. IX

PERSONALUL ANGAJAT

 Art. 60 (1) Asociația „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea poate avea un personal permanent.

(2) Pentru realizarea activităţilor, se poate recurge şi la colaboratori externi pe baza unor contracte de colaborare.

(3) În funcţie de activitatea sa, Filiala poate avea personal salariat (remunerat).

CAP. XI

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 61 Pentru contribuţii deosebite în activitatea Asociației „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea se vor acorda recompense, şi anume:

 1. premii, indemnizaţii, prime, recompense materiale şi în servicii;
 2. acordarea titlului de membru de onoare;
 3. certificate de voluntariat.

Art. 62 Sancţiunile în cazul abaterilor de la Statutul sau Regulamentul de Ordine Interioară al A.T.O.R. – filiala Bucecea sunt:

-avertisment;

-excludere.

CAP. XI

RETRAGEREA ŞI EXCLUDEREA

Art. 63 Pierderea calităţii de membru:

63.1 prin retragere;

(1) Retragerea membrilor fondatori din A.T.O.R. – filiala Bucecea, a membrilor afiliaţi şi cei de onoare  este facultativă, cu obligaţia anunţării în scris a Adunării Generale.

(2) Membrul fondator, afiliat sau membru de onoare, retras din Filială, pierde drepturile ce derivă din această calitate.

 63.2 prin excludere.

(1) Se realizează doar ca urmare a deciziei Adunării Generale a membrilor  fondatori.

(2) Excluderile pot avea loc la propunerea preşedintelui sau a altui membru al Consiliului Director şi devine efectivă în baza hotărârii Consiliului Director, luată cu majoritate simplă de voturi.

(3) Cauzele excluderii pot fi:

 1. nerespectarea Statutului sau Regulamentului de Ordine Interioară al A.T.O.R. – filiala Bucecea;
 2. nerespectarea Statutului Asociației;
 3. abateri grave de la conduita morală promovată în cadrul Filialei;
 4. condamnări penale definitive;
 5. producerea de prejudicii morale sau/şi materiale Filialei;
 6. angajarea în activităţi de prejudiciu creat imaginii, misiunii, scopurilor şi obiectivelor A.T.O.R. – filiala Bucecea sau a celor ce contravin Statutului, regulamentelor proprii de funcţionare şi hotărârilor organelor de conducere ale Filialei sau, care sunt contrare legii şi ordinii de drept;
 7. neangajarea sau neparticiparea la activităţile Filialei sau lipsa fără temei şi fără anunţarea prealabilă la 2 (două) adunări generale;
 8. prin dizolvarea şi lichidarea Filialei;
 9. prin deces.

Art. 64 (1) Orice membru al A.T.O.R. – filiala Bucecea se poate retrage din Filială la cerere. Acesta, ca şi în cazul persoanelor excluse, nu poate pretinde restituirea contribuţiilor materiale.

(2) Retragerea operează din momentul hotărârii Consiliului Director luată cu majoritate simplă de voturi.

(3) Cererea de retragere trebuie analizată şi rezolvată în cel mult 30 de zile de la depunerea ei la Consiliul Director.

CAP. XII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FILIALEI

Art. 65 Asociația „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea îşi încetează activitatea pe baza deciziei Adunării Generale a membrilor fondatori, cu respectarea procedurii stabilite de legislaţia în vigoare a O.G. nr. 26/2000 modificată și completată.

Art. 66 Dizolvarea A.T.O.R. - Bucecea se poate dispune în cazurile:

 1. neîndeplinirea scopului propus;
 2. imposibilitatea îndeplinirii scopului;
 3. decizia Adunării Generale a membrilor fondatori, luată în prezenţa membrilor Filialei, cu unanimitate de voturi;
 4. când, din cauză de insolvabilitate, Filiala nu-şi mai poate continua activitatea;
 5. când numărul membrilor scade sub limita fixată de lege;
 6. când legea dispune.

Art. 67 (1) În cazurile de dizolvare menţionate, Adunarea Generală va numi lichidatori.

(2) După intrarea lor în funcţiune, lichidatorii sunt obligaţi să facă inventarul şi bilanţul patrimoniului şi să constate prin proces verbal situaţia activului şi pasivului.

(3) Atât inventarul cât şi bilanţul vor fi consemnate de lichidatori în prezenţa persoanelor din Consiliul Director şi vor fi semnate de toate părţile. Consiliul Director va prezenta lichidatorilor registrele şi actele Filialei. Odată cu numirea lichidatorilor încetează mandatul Consiliului Director.

Art. 68 (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile în cauză, să încaseze creanţele, să plătească pe creditori şi, dacă pentru aceasta nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând prin licitaţie publică la vânzarea averii mobile sau imobile.

(2) Lichidatorii vor face toate operaţiunile noi necesare lichidării afacerilor în curs.

(3) Patrimoniul rămas se va distribui în conformitate cu contribuţia iniţială şi ulterioară a fiecărui membru fondator.

Art. 69 Atât faţă de Filialei, cât şi faţă de membri, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art. 70 (1) În cazul dizolvării Filialei, bunurile rămase în urma lichidării nu se vor putea transmite către personale fizice ci, vor intra în patrimoniul unor persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător.

(2) Predarea primirea bunurilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire.

CAP. XIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 71 Dispoziţiile prezentului Statut se vor interpreta numai în sensul în care asigură realizarea scopurilor Asociației „Tineretul Ortodox Român” - filiala Bucecea.

Art. 72 Prevederile prezentului Statut se completează cu reglementările legale referitoare la Asociaţii şi Fundaţii.

Art. 73 Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Filialei, şi va putea fi modificat şi completat în fucție de necesităţi.

Art. 74 Cheltuielile de constituire a acestei Filiale (A.T.O.R. – filiala Bucecea) vor fi preluate de către Filială în contul său bancar.

Art. 75 Membrii A.T.O.R. – Filiala Bucecea recunosc prin aderare prevederile acestui Statut și ale Statutului A.T.O.R. - Iași.

Prevederile din prezentul Statut se complinesc cu cele ale Statutului Asociaţiei,  adaptate în mod corespunzător situaţiei specifice Filialei și se modifică oricând pe durata existenței sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.

Statutul nostru în original

PRIVEȘTE-NE!

50+

HAI ȘI NE VEZI!

1500+

URMĂREȘTE-NE!

30+

ZBOARĂ CU NOI!

30+
TOP