Consiliul Director

Consiliul director

Președinte și Departamentul Media
ATOR Bucecea este pentru mine o familie de suflet, o generație duhovnicească de tineri frumoși; tineri cu sens!

Abilități

Management ONG
100%
Development WordPress
90%
ONG Development
80%
Management media
90%
Vicepreședinte și Departamentul Social

Abilități

Perseverență
100%
Secretar general
Departamentul Cultural
Departamentul Liturgic
Departamentul Sportiv
Departamentul Drumeții, Excursii, Tabere și Pelerinaje
Departamentul Resurse umane și Formare
Relații externe și Atragere de fonduri

Salut! Te-ai gândit măcar o dată de unde vrei să pleci și unde vrei să ajungi din punct de vedere profesional? Dar din punct de vedere duhovnicesc?
Ce ar trebui să faci pentru a te pregăti mai bine pentru viitoarea ta profesie? Dar pentru mântuire?
Cum ai putea să îmbini utilul cu plăcutul în așa fel încât să câștigi experiența necesară cerută astăzi de un angajator pe piața muncii și în același timpi să crești duhovnicește.
Vrei să faci parte din familia noastră? Completează FORMULARUL DE ÎNSCRIERE și noi te vom contacta!

1) Resurse pentru Consiliul Director

(1) În perioada dintre două adunări generale, activitatea Filialei este condusă de Consiliul Director.

(2) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Filialei şi este format din cel puţin 3 membri aleşi de Adunarea Generală ordinară.

(3) Membrii Consiliului Director sunt aleşi din membrii activi ai filialei care au împlinit vârsta de 18 ani.

(4) Mandatul Consiliului este de 3 ani.

(5) Consiliul Director ales va lua binecuvântarea scrisă a ierarhului locului.

(6) Structura pe funcții a Consiliului Director al Filialei, precum și numărul membrilor acestuia se stabilesc prin Hotărârea Adunării Generale a Filialei, ținându-se seama de nevoile reale ale Filialei.

(7) Consiliul Director este compus din:

a) Preşedinte;

b) 2 Vicepreşedinţi;

c) Secretar general;

d)Coordonator al Departamentului Cultural;

e) Coordonator al Departamentului Liturgic;

f) Coordonator al Departamentului Social;

g) Coordonator al Departamentului Sportiv;

h)Coordonator al Departamentului Drumeţii, Excursii, Tabere şi Pelerinaje;

i) Coordonator al Departamentului Resurse umane şi Formare;

j) Coordonator al Departamentului Relații Externe și Atragere de Fonduri;

k) Coordonator al Departamentului Media.

(8) Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) numeşte, dintre membrii activi ai Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea, pentru un mandat de 3 ani:

– secretarul administrativ;

– secretarul – relaţii publice;

– contabilul;

– trezorierul;

– casierul;

b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget pe anul următor şi proiectul programelor Filialei;

c) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, supraveghează respectarea de către toţi membrii a Statutului Filialei;

d)stabileşte Regulamentul de Ordine Interioară; orice modificare a regulamentului de ordine interioară poate fi făcută de Consiliul Director, după care regulamentul modificat va fi prezentat membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea;

e) întocmeşte programul anual al activităţilor ce urmează a fi realizate (proiectele programelor şi planurilor de activitate ale Filialei);

f) urmăreşte realizarea măsurilor stabilite prin program şi ia măsuri pentru optimizarea activităţilor;

g) prezintă propuneri Adunării Generale pentru stimularea morală şi materială, după caz, pentru realizări şi contribuţii deosebite în activitatea desfăşurată şi în ridicarea prestigiului Filialei pe plan naţional şi internaţional;

h)stabileşte organigrama şi politica de personal ale Filialei;

i) negociază şi încheie contracte de muncă pentru personalul angajat şi colaboratori;

j) alege şi revocă cenzorul;

k) stabileşte cotizaţiile şi taxele Filialei;

l) încheie acte juridice în numele şi pe seama Filialei;

m) poate dispune schimbarea şi modificarea sediului Filialei;

n)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut;

o) hotărăşte asupra excluderii membrilor din Filială;

p)are obligaţia de a face cunoscut membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea, cu cel puţin 2 luni de zile înainte, data alegerilor, componenţa membrilor Comitetului Elector, precum şi responsabilul cu conceperea şi desfăşurarea alegerilor;

q)acordă calitatea de membru activ, membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea potrivit criteriilor menţionate în Regulamentul de Ordine Interioară al A.T.O.R. – filiala Bucecea;

r) acordă și aprobă calitatea de membru voluntar, membrilor A.T.O.R. – filiala Bucecea, potrivit criteriilor menţionate în Statutul A.T.O.R. – filiala Bucecea;

s) aprobă emiterea contractelor de voluntariat, a fișelor posturilor, a fișelor de protecție a voluntarilor și a certificatelor de voluntariat;

t) organizează şi conduce activităţile A.T.O.R. – filiala Bucecea pe perioada mandatului şi asigură puterea în excutiv a hotărârii Adunării Generale;

u)răspunde la interpelări în faţa Adunării Generale în legătură cu activităţile desfăşurate de către Filială;

v) în cazul nerespecării prevederilor Statutului Filialei sau a regulamentului de ordine interioară al Filialei şi precum şi a altor hotărâri ale Consiliului Director sau al Adunării Generale, Consiliul Director poate retrage temporar sau definitiv calitatea de membru din categoriile menţionate;

w) Consiliul Director poate retrage temporar sau demite orice membru al Consiliului Director după cum urmează:

– vicepreşedinte, secretar general sau coordonator departament dacă nu respectă îndatoriile prevăzute în Statutul Filialei, al Asociației şi în Regulamentul de

Ordine Interioară, precum şi celelalte hotărâri ale Consiliului de Conducere sau al Adunării Generale ale A.T.O.R. – filiala Bucecea;

– preşedintele A.T.O.R. – filiala Bucecea poate fi suspendat temporar, suspendarea definitivă poate fi decisă de Adunarea Generală;

– situaţiile nereglementate de către prezentul Statut vor fi specificate în regulamentul de ordine interioară al A.T.O.R. – filiala Bucecea;

– Consiliul Director poate invita la întrunirile sale un delegat al Arhiepiscopului/Episcopului/Protopopului sub a cărui autoritate administrativă bisericească se află localitatea unde activează Filiala.

2) Resurse pentru Consiliul Director

(1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe lună la sediul Filialei.

(2) Consiliul Director lucrează statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii absolute a membrilor.

(3) La fiecare şedinţă a Consiliului Director ca şi a Adunării Generale, se va întocmi un proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, sarcinile stabilite.

(4) Înlocuirea membrilor Consiliului Director se face în cazul retragerilor, decesului sau declarării incapacităţii unor membri ai Consiliului Director, urmând ca numirile să fie supuse confirmării Adunării Generale la prima întrunire.

TOP